Logo knowledge trail

February 9th 2023

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van www.knowledgetrail.amsterdam¬†(hierna te noemen “site”) en de gerelateerde internetapplicaties van de Knowledge Mile (hierna te noemen “applicaties”) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaalt in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

1. De Stichting Knowledge Mile Bedrijveninvesteringszone noch een van haar
contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan
ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of
gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van
deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

2. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de
Knowledge Mile gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van de Knowledge Mile.
Ook wordt de informatie op de site regelmatig bijgewerkt. De Knowledge Mile behoudt
zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen
en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen,
beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op de site
verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op
duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden,
afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent, afkomstig zijn van
buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit de Knowledge Mile alle
verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of
verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

3. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en
diensten van de Knowledge Mile herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en
grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van de Knowledge Mile.
Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden
uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of
enig ander intellectueel eigendomsrecht van de Knowledge Mile. Alle rechten
voorbehouden.

 

4. Hoewel de Knowledge Mile al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site
virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor
virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen
gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze
site ophaalt.

5. U gaat ermee akkoord de normale werking van deze site niet te verstoren of de
integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in
de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te
beletten of te beperken of anderszins.

De volledige disclaimer Knowledge Trail 2022 vind je hier