Disclaimer

Knowledge Trail disclaimer

Toegang tot en gebruik van www.knowledgetrail.amsterdam (hierna te noemen “site”) en de gerelateerde internetapplicaties van de Knowledge Mile (hierna te noemen “applicaties”) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaalt in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

1. De Stichting Knowledge Mile Bedrijveninvesteringszone noch een van haar
contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

2. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de Knowledge Mile gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van de Knowledge Mile. Ook wordt de informatie op de site regelmatig bijgewerkt. De Knowledge Mile behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op de site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent, afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit de Knowledge Mile alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

3. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van de Knowledge Mile herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van de Knowledge Mile. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de Knowledge Mile. Alle rechten voorbehouden.

4. Hoewel de Knowledge Mile al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

5. U gaat ermee akkoord de normale werking van deze site niet te verstoren of de integriteit daarvan te schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins.De volledige disclaimer Knowledge Trail 2022 vind je hier

Inschrijven

Inschrijven voor de Knowledge Trail 2024? Verzeker jezelf van een plek!

Schrijf je in