Logo knowledge trail

February 9th 2023

Privacy Statement

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens

Stichting Knowledge Mile Bedrijveninvesteringszone (hierna KM) is organisator van de Knowledge Trail. Om wederzijds vertrouwen tussen jou en KM te scheppen willen we je op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

KM is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn de gegevens die door jou zijn verstrekt om de dienst die is afgenomen te kunnen leveren: naam, woonplaats, leeftijd, geslacht, mailadres en telefoonnummer (mobiel).

De momenten waarop we je persoonsgegevens verwerken.

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het versturen van de deelnemersinformatie, versturen van informatie die nodig is om je rol als vrijwilliger goed te kunnen vervullen. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat het moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van de informatie m.b.t. je deelname aan het evenement. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Je informeren t.b.v. je deelname;
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je deelname;
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om weer deel te nemen;
 • Je informeren over Knowledge Mail;
 • Je informeren over Knowledge Trail;
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als vrijwilliger;
 • Je kunnen informeren over nieuwe evenementen ;
 • Je informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk;
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
 • Je informeren t.b.v. je evt. webshopaankopen;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en (wettelijke) verplichtingen;
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten beter kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Web statistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren;
 • Nieuwe vrijwilligers kunnen werven;
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) laten uitoefenen op onze diensten.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

KM verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie en/of verplichtingen. Hierbij is Radiante Sport de uitvoerende partij en heeft toegang tot de gegevens. Daarnaast maakt KM in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgt KM ervoor dat deze derde partijen voldoende waarborgen geven op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Na afloop van deze termijn zorgt KM ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht op een verzoek te doen op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens;
 2. Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door KM van je gegevens voor bepaalde doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere omstandigheden aan jouw kant;
 3. Je hebt recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je een verzoek kan doen dat KM je gegevens aan een derde partij verstrekt.

 

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door KM in algemene zin, zowel bij KM als bij Autoriteit persoonsgegevens.

 

Als je een verzoek doet, beoordeelt KM allereerst of je verzoek in behandeling wordt genomen als we je identiteit kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

 

Als KM het verzoek in behandeling heeft genomen, is er een aantal situaties waarin het verzoek kan worden geweigerd. KM zal een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als KM het verzoek afwijst, wordt schriftelijk gemotiveerd waarom niet aan het verzoek wordt voldaan.

 

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een beslissing op een verzoek tot inzage, correctie verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je deelneemt kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door KM worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over nieuwe campagnes of over benodigde informatie voor deelname. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek is

Op de website staan links naar websites van derden

Op de www.knowledgetrail.amsterdam staan meerdere links naar websites van derde partijen. KM wil je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via de www.knowledgetrail.amsterdam bezoekt. KM draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

 

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement of over hoe KM omgaat met persoonsgegevens, dan kan je deze richten aan: cora@knowledgemile.biz

 

Wijzigingen Privacy Statement

KM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in beleid.

Download hier ons privacy statement