Logo knowledge trail

February 9th 2023

Praktische info

Voorlopige programma

Vanaf 18.00Registratie in VROG
18.50 uurOpening met Warming-Up
19.00 uurStart (in verschillende waves)
Vanaf 19.40 uur.Buffet, bekendmaking winnaars van de challenge en afterparty!

18.00 | Registratie

Je kunt je teampakket ophalen en is er een garderobe aanwezig. Ook is het mogelijk om in de horeca een drankje te kopen.

18.50 uur | Warming-up

De opening met warming-up, wordt verzorgd om 18.45 uur.

19.00 uur | Start Knowledge Trail

Het vertrek is in 7 diverse startwaves . Zowel voor de renners als de wandelaars.

19.40-22.00 uur |  Afterparty met buffet

Nadat je bent gefinisht kun je terug naar de ontvangstruimte waar een heerlijk maaltijd & DJ voor je klaar staat tot 21.00 uur. Ook maken we de winnaars van de challenges bekend. Om 22.00 uur is het programma hier ten einde.

Route

Startnummer

Alle deelnemers ontvangen een persoonlijk startnummer. Indien je je registratie voor 03 februari volledig hebt afgerond is deze voorzien van je naam en teamnaam. Het dragen van het startnummer is verplicht. Het is belangrijk dat je startnummer op de borst is opgespeld, dat het nummer niet bedekt is onder kleding en dat het startnummer niet wordt gevouwen. Voor de foto’s is het zeker het leukst als je (team)naam goed zichtbaar is!

Challenges & prijzen

De doorkomst door de gebouwen zijn heuse challenges. Máár, we dagen jou en je team extra uit, want we hebben extra challenges voor jullie ingericht op de route!

Je passeert de challenges 3x (rennen) of 1x (wandelen). Kies dus zelf in welke ronde(s) je deelneemt aan de challenge. Om kans de maken op de prijzen moet je minimaal 1x aan de betreffende challenges deelnemen. Vaker mag altijd. 

Overig

 • Weersverwachting: houd de weersberichten in de gaten de komende dagen en zorg dat je je sportkleding daarop aangepast.
 • Veiligheid: houd je aan de verkeersregels (dus bij rood stoppen voor het stoplicht) en volg te allen tijde aanwijzingen van de verkeersregelaars op.
 • EHBO: er is een EHBO post in VROG Ook fietsen er 2 mobiele EHBO-ers op de route.
 • Geen wedstrijd: aan de Knowledge Trail doe je mee voor de lol en om mooie unieke plekken op de Knowledge Mile te ontdekken. Het is geen wedstrijd! Jouw tijd wordt niet opgemeten en er wordt geen (tijd)uitslag opgemaakt.
 • Challenge: is het druk bij een challenge? Doe dan gerust de 2e of 3e ronde mee.

Inschrijven

Run the Knowledge Mile! Wil je ervan verzekerd zijn dat je samen met je collega’s of studiegenootjes in dezelfde wave start? Geef je dan op als bedrijfsteam of studententeam.

 

Preliminary Program

From 6PMRegistration in VROG
6.50PMOpening with a Warming-Up
7PMStart (In several waves)
From 7.40PMBuffet, announcement of winners of the challenge, and afterparty!

18.00 | Registration

You can pick up your team package and there is a wardrobe available. It is also possible to buy a drink in the catering industry.

6.50 pm |  Warming-up

The opening with warm-up will take place at 6.45 pm.

7 pm | Start Knowledge Trail

The departure is in 7 different start waves. Both for the runners and the walkers.

7.40 pm – 10 pm | Afterparty & Buffet

After you have finished you can go back to the reception area where a delicious meal is waiting for you until 9 p.m, accompanied by a DJ. We will also announce the winners of the challenges. The program ends here at 10 p.m.

Route

Start number

All participants receive a personal starting number. If you have completed your registration before February 3th, it will be provided with your name and team name. The starting number is mandatory. It is important that your starting number is pinned to the chest, that the number is not covered by clothing and that the starting number is not folded. For the photos it is certainly best if your (team) name is clearly visible! 

Challenges

The passage through the buildings are real challenges. However, we challenge you and your team extra, because we have set up extra challenges for you on the route!

You pass the challenges 3x (running) or 1x (walking). So choose in which round (s) you participate in the challenge. Participation is free of obligation, but in order to stand a chance of winning, you must participate at least once in the relevant challenges. More often is allowed.

Other

 • Weather forecast: keep an eye on the weather reports in the coming days and make sure you adjust your sportswear accordingly.
 • Safety: follow the traffic rules (so when stopping red at the traffic light) and follow the instructions of the traffic controllers at all times.
  First aid: there is a first aid post in VROG. There are also 2 mobile first aiders on the route.
 • No competition: you join the Knowledge Trail for fun and to discover beautiful unique places on the Knowledge Mile. It’s no contest! Your time is not measured and no (time) result is made.
 • Challenge: is it busy with a challenge? Feel free to join the 2nd or 3rd round. 

Register

Run the Knowledge Mile! Do you want to be sure that you will start in the same wave with your colleagues or fellow students? Then sign up as a company team or student team.