Logo knowledge trail

6 Februari 2020

Praktische info

Voorlopige programma

Vanaf 18.00 UurRegistratie in de Leeuwenburg (HvA)
18.45 uurOpening met Warming-Up
19.00Start (in verschillende waves)
Vanaf 19.30Buffet en bekendmaking winnaars van de challenge

18.00 | Registratie in Leeuwenburg

In de Leeuwenburg (Amstelcampus, Weesperzijde 190, Amsterdam) kan je je teampakket ophalen en is er een garderode aanwezig. Ook is het mogelijk om in de horeca een drankje te kopen. Young Re-set heeft een duurzaam shotje voor je klaarstaan, zodat je vol energie aan de start kan verschijnen. Het teampakket bevat onder andere de startnummers van de teamleden (incl. speldje), speciale Knowledge Trail gadget (lichtgevende safety armband), een uitleg van de route & challenges en consumptiemunten.

18.45 uur | Warming-up

De opening met warming-up, verzorgd door SportCity, is in De Leeuwenburg om 18.45 uur.

19.00 uur | Start Knowledge Trail

Het vertrek is in 4 diverse startwaves vanuit de Leeuwenburg (HvA). Zowel voor de renners als de wandelaars. De wave-indeling tref je hier. De wavetijden zijn als volgt:

 1. 19.00 uur (blauw)
 2. 19.02 uur (geel)
 3. 19.04 uur (oranje)
 4. 19.06 uur (groen)

 

19.30-22.00 uur | Buffet

Nadat je bent gefinisht kan je terug naar de ontvangstruimte waar een heerlijk stampottenbuffet voor je klaar staat tot 21.00 uur. Ook maken we de winnaars van de challenges bekend. Om 22.00 uur is het programma hier ten einde.

After

Nog niet uitgekletst? Je bent van harte uitgenodigd voor de Afterparty bij Blooker! Hier kun je met je team op eigen gelegenheid heen gaan.

Route

Benieuwd naar de route? Klik dan hier om die te bekijken.

De route is aangeduid met routepijlen en er staan verkeersregelaars onderweg.

Startnummer

Alle deelnemers ontvangen een persoonlijk startnummer. Indien je je registratie voor 25 januari volledig hebt afgerond is deze voorzien van je naam en teamnaam. Het dragen van het startnummer is verplicht. Het is belangrijk dat je startnummer op de borst is opgespeld, dat het nummer niet bedekt is onder kleding en dat het startnummer niet wordt gevouwen. Voor de foto’s is het zeker het leukst als je (team)naam goed zichtbaar is!

Challenges & prijzen

De doorkomst door de gebouwen zijn heuse challenges. Máár, we dagen jou en je team extra uit, want we hebben maar liefst vijf extra challenges voor jullie ingericht op de route! Kijk hier voor de uitleg van de challenges en bij welke je kans maakt op prijzen.

Deze zijn op de volgende locaties te vinden:

 • HvA, Leeuwenburg | KENNISQUIZ teamchallenge (minimaal 3 deelnemers)
 • MEININGER Hotel | FLIP ‘M
 • Het Gehandicapten Kind – area (2x) | BLIND OVERSTEKEN & ROLSTOEL
 • Mondriaan Toren | SORTEERPROEF teamchallenge (minimaal 3 deelnemers)

Je passeert de challenges 3x (rennen) of 1x (wandelen). Kies dus zelf in welke ronde(s) je deelneemt aan de challenge. Deelname is vrijblijvend, maar om kans de maken op de prijzen moet je minimaal 1x aan de betreffende challenges deelnemen. Vaker mag altijd.

Overig

 • Weersverwachting: houd de weersberichten in de gaten de komende dagen en zorg dat je je sportkleding daarop aangepast. Voor meer tips & tricks over hardlopen in de winter: https://bit.ly/2t3OMiQ.
 • Veiligheid: houd je aan de verkeersregels (dus bij rood stoppen voor het stoplicht) en volg te allen tijde aanwijzingen van de verkeersregelaars op.
 • EHBO: er is een EHBO post in de HvA aanwezig. Ook fietsen er 2 mobiele EHBO-ers op de route.
 • Geen wedstrijd: aan de Knowledge Trail doe je mee voor de lol en om mooie unieke plekken op de Knowledge Mile te ontdekken. Het is geen wedstrijd! Jouw tijd wordt niet opgemeten en er wordt geen (tijd)uitslag opgemaakt.
 • Challenge: is het druk bij een challenge? Doe dan gerust de 2e of 3e ronde mee.

 

Inschrijven
Run the Knowledge Mile! Wil je ervan verzekerd zijn dat je samen met je collega’s of studiegenootjes in dezelfde wave start? Geef je dan op als bedrijfsteam of studententeam.

 

Preliminary Program

From 6PMRegistration in The Leeuwenburg (HvA)
6.45PMOpening with a Warming-Up
7PMStart (In several waves)
From 7.30PMBuffet/announcement of winners of the challenge

18.00 | Registration in Leeuwenburg

In the Leeuwenburg (Amstel campus, Weesperzijde 190, Amsterdam) you can pick up your team package and there is a cloakroom available. It is also possible to buy a drink in the hospitality industry. Young Re-set has a sustainable shot ready for you, so that you can appear at the start full of energy. The team package includes the starting numbers of the team members (incl. Pin), special Knowledge Trail gadget (luminous safety bracelet), an explanation of the route & challenges and consumption coins.

6.45 pm | Warming-up

The opening with warm-up, provided by SportCity, is in De Leeuwenburg at 6.45 pm.

7 pm | Start Knowledge Trail

The departure is in 4 different start waves from the Leeuwenburg (HvA). Both for the riders and the walkers. The wave format can be found here. The wave times are as follows:

 1. 7 pm (blue)
 2. 7.02 pm (yellow)
 3. 7.04 pm (orange)
 4. 7.06 pm (green)

 

7.30 pm – 10 pm | Buffet

After you have finished you can go back to the reception area where a delicious stew buffet is waiting for you until 9 p.m. We will also announce the winners of the challenges. The program ends here at 10 p.m.

After

Not ready to go home yet? You are cordially invited to the After Party at Blooker! You can go here with your team on your own.

Route

Curious about the route? Click here to view it.

The route is indicated by route arrows and there are traffic controllers en route.

Start number

All participants receive a personal starting number. If you have completed your registration before January 25, it will be provided with your name and team name. The starting number is mandatory. It is important that your starting number is pinned to the chest, that the number is not covered by clothing and that the starting number is not folded. For the photos it is certainly best if your (team) name is clearly visible!

Challenges

The passage through the buildings are real challenges. However, we challenge you and your team extra, because we have set up five extra challenges for you on the route! Look here for an explanation of the challenges and the chance to win prizes.

These can be found at the following locations:

 • HvA, Leeuwenburg | KNOWLEDGE QUIZ team challenge (minimum of 3 participants)
 • MEININGER Hotel | FLIP “M
 • The Handicapped Child – area (2x) BLIND CROSSING & WHEELCHAIR
 • Mondriaan Tower | SORTING TEST team challenge (minimum of 3 participants)

You pass the challenges 3x (running) or 1x (walking). So choose in which round (s) you participate in the challenge. Participation is free of obligation, but in order to stand a chance of winning, you must participate at least once in the relevant challenges. More often is allowed.

Other

 • Weather forecast: keep an eye on the weather reports in the coming days and make sure you adjust your sportswear accordingly. For more tips & tricks about running in the winter: https://bit.ly/2t3OMiQ.
 • Safety: follow the traffic rules (so when stopping red at the traffic light) and follow the instructions of the traffic controllers at all times.
  First aid: there is a first aid post in the HvA. There are also 2 mobile first aiders on the route.
 • No competition: you join the Knowledge Trail for fun and to discover beautiful unique places on the Knowledge Mile. It’s no contest! Your time is not measured and no (time) result is made.
 • Challenge: is it busy with a challenge? Feel free to join the 2nd or 3rd round.

Register
Run the Knowledge Mile! Do you want to be sure that you will start in the same wave with your colleagues or fellow students? Then sign up as a company team or student team.